Welcome to اولیاء

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

علیرضا همتی

Members
 • Content count

  144
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by علیرضا همتی

 1. نیمه گمشده من

  و آنگاه که خدا اراده کرد تا مرا به دنیا فرستد، سخت ایستادگی کردم. گفتم: خدایا، چرا مرا از خود دور می کنی و به جهانی می فرستی که جز فساد، ظلم و تباهی در آن نمی بینم. فرمود: ای عزیز، من چیزی می دانم که تو نمی دانی. برآشفتم و فریاد بر آوردم: این را قبلا نیز شنیده بودم، وقتی که اولین انسان را آفریدی، به فرشتگان و شیطان چنین فرمودی. اما آدم در پاسخ چه کرد؟ به راستی کدامیک از این انسانها شکرگزار واقعی تو هستند؟ فرمود: تو ناگزیری از اطاعت، که هر چه من خواهم همان شود! گفتم: خواهیم دید، تو راضی به جدا نمودن من از خودت نخواهی شد. من پاره ای از تو هستم، و هرگز توی بدون من و من بدون تو ممکن نیست. اگر حمل بر جسارت نباشد، کلام منصور حلاج را خواهم گفت: انا الحق ، من خدایم! خدا که چنین جسارتی را از من دید، سخت در اندیشه شد، پس از لختی اندیشه سر برداشت و گفت: مرا از غم فراق می ترسانی؟ حال غم فراق را به تو می چشانم تا ببینی که چه تلخ و جانگداز است! فهمیدم که دل خونی از فراق دارد. بیاد آوردم که خطاب به زمینیان فرموده بود: "اگر آدمیان دریابند که اشتیاق من برای وصال آنان در چه حد است، از شادی در همان دم قالب تهی خواهند نمود". اما تا به خود آمدم، خود را در زمین یافتم، در میان انسانهای دیگر. همه خوشحال بودند و من سخت پریشان و مضطرب. عاجزانه می گریستم، احساس ناخوشایندی داشتم، حس می کردم چیزی در وجودم کم است. جای خالی چیزی را در درونم احساس می کردم. فریاد برآوردم: خدایا با من چه کردی؟ شیطان در کنارم بر زمین نشست و گفت: خدا از جسارت تو چنان برآشفت که تو را به دو نیم ساخت و هر نیمه را جداگانه بر خاک زمین افکند. همانگونه که قرنها پیش با من نیز چنین نمود. و من چیزی نداشتم که بگویم. خدا کار خودش را کرده بود. اما چگونه به همین راحتی دل از من کند؟ همان موقع تصمیمم را گرفتم، نیمه گمشده خود را خواهم یافت و به سوی او باز خواهم گشت، اما چگونه؟ سالها در فراق نیمه گمشده خود روزها را به شب و شبها را به روز رساندم.چیزهای بسیار در این جهان دیدم و شنیدم. دیدم که آدمیان گذشته خود را فراموش نموده و در زمین بدنبال شادی و آرامش واقعی می گردند. دیدم که خدای مهربان را متهم به خشونت و انتقامجویی نموده اند. دیدم که شادی را در زندگی دنیا جستجو می کنند، و هر چه بیشتر می جویند کمتر می یابند. دیدم که به خاطر دنیای فانی حتی حاضر به پشت پا زدن به گذشته خود و فراموش کردن دوران خوش با خدا بودن شده اند. راستش را بگویم، مرا نیز تا حدودی آلوده نمودند. اما من همیشه تصمیم خود را به یاد داشتم، و همین مرا از غرق شدن در این دنیا نجات می داد. شنیدم که برخی می گفتند: رویاها و آرزوهای خود را هرگز فراموش نکنید. اما وقتی آرزوهای آنها را می دیدم، جز مشتی آرزوی دنیوی و پست چیزی نمی دیدم و ناامیدی تمام وجودم را فرا می گرفت. نمی دانستم چه به سر نیمه ام آمده است؟ نکند او هم در دام این دنیا و ظواهر آن گرفتار شده باشد؟ خیلی نگرانش بودم. تا اینکه سرانجام انتظار به سر آمد و روزی از روزها، در کمال تعجب و شگفتی، زمانی که دیگر امیدم داشت به ناامیدی تبدیل می شد،نیمه خود را یافتم. آنهم در همین دنیا! وقتی دیدمش آنقدر هیجان زده و خوشحال بودم که می خواستم همانجا در آغوشش بگیرم و با او یکی شوم، اما ترسیدم که آدمیان دیگر که این را نمی دانستند، مرا دیوانه بپندارند و از نیمه ام جدایم سازند. به ناچار سکوت پیشه کردم و چاره ای جز خاموشی ندیدم. نیمه ام هم اولش مانند یک غریبه با من برخورد کرد. کمی نگران شدم، مبادا مرا یادش رفته باشد؟ اما در چشمانش برق آشنایی را می دیدم،انگار که سالهاست یکدیگر را می شناسیم. چشمان مهربان و زییایش به من می گفتند که اینگونه نخواهد ماند و بر آشنایی ما گواهی می دادند. فهمیدم که او نیز از ترس آدمیان دیگر سکوت پیشه ساخته است. روزها گذشت، کم کم روزهای دوری به پایان خود نزدیک شد و ما به هم رسیدیم. بر خلاف تصور همگان، ما دو نیمه با یکدیگر سخت در جدال بودیم. هر نیمه به دنبال این بود که ثابت کند "من" است، و هر دو در این جدال بی نتیجه ماندیم. در نهایت تصمیم گرفتیم که "من" را بین خود تقسیم نماییم، و این گونه صلح برقرار شد و ما به خاطر برقراری صلح جشنی گرفتیم. روز جشن به من گفت: تا آخر دنیا با تو خواهم بود. آشفته گشتم و گفتم: تا آخر دنیا؟ این چه حرفیست؟ من آمده ام که تو را بیابم و با خود ببرم. جای من و تو که در این دنیا نیست! خندید و گفت: من و تو؟ دیگر من و تویی وجود ندارد! راستش را بخواهی من هم همه چیز را می دانم، اما دیگر به زبان مردم این دنیا عادت کرده ام. گفتم: قول می دهی که هرگز مرا ترک نکنی؟ گفت: من هرگز ترا ترک نخواهم کرد، اما اگر جدا شویم، می دانم که باز یکدیگر را خواهیم یافت. گفتم: می آیی بازگردیم؟ جای من و تو اینجا نیست! بیا پیش خدا برگردیم. با مهربانی نگاهم کرد و دستم را گرفت. با صدای گرمش در گوشم زمزمه کرد: مهم نیست که کجاییم. مهم اینست که در کنار یکدیگر هستیم. لازم نیست جایی برویم، خدا همینجاست، ببین؟ و من شگفت زده برگشتم و خدا را دیدم که در کنار ما ایستاده بود و با مهربانی لبخند می زد. همانجا بود که احساس کردم زانوانم با خم شدنشان مرا به فرود در برابرش فرا می خوانند. دست گرم و مهربان او را بر شانه هایم احساس کردم. در حالی که اشک شوق بر گونه هایم جاری بود، گفتم: خدایا این همه روز بدون تو خیلی سخت گذشت. دوری تو سخت ترین مجازات بود. با صدای رسایش گفت: اما من حتی لحظه ای از تو دور نبودم، مگر می شود از معشوق لحظه ای دور باشی؟ تو که دیگر این را به خوبی حس کرده ای! و این جمله آخر را با ظرافت و کنایه زیرکانه ای ادا کرد.فاتحانه و با غرور به سمت نیمه ام برگشتم، اما با دیدن جای خالی او فریادی از وحشت برآوردم. رو به سوی خدا نمودم و گفتم: پس نیمه من...؟ با مهربانی گفت: مگر نشنیدی که چه گفت؟ گفت که دیگر من و تویی وجود ندارد! و در یک لحظه، احساس عجیبی سراسر وجودم را فرا گرفت. آری، نیمه ام را نمی دیدم، اما بود! او در من بود و من در او. من و او "ما " بودیم. این حس وحدت و یکپارچگی، تمام وجود مرا غرق در سرمستی و غرور نموده بود. به سوی خدا برگشتم تا برای همه چیز از او تشکر کنم، اما خدا را هم ندیدم. عطر حضورش تمام وجودم را فرا گرفته بود، اما نمی دیدمش. همه چیز در یک آن برایم روشن گردید. دیگر چیزی برای پرسیدن نداشتم.
 2. در مکه خدا نیست

  در مکه که رفتم خیال می کردم دیگر تمام گناهانم پاک شده است غافل از اینکه تمام گناهانم گناه نبوده و تمام دُرستهایم به نظرم خطا انگاشته و نوشته شده بود درمکه دیدم خدا چند سالیست که از شهر مکه رفته و انسانها به دور خویش میگردند در مکه دیدم هیچ انسانی به فکر فقیر دوره گرد نیست دوست دارد زود به خدا برسد و گناهان خویش را بزداید غافل از اینکه ان دوره گرد خود خدا بود درمکه دیدم خدا نیست و چقدر باید دوباره راه طولانی را طی کنم تا به خانه خویش برگردم و درهمان نماز ساده خویش تصور خدا را در کمک به مردم جستجوکنم آری شاد کردن دل مردم همانا برتر از رفتن به مکه ایست که خدایی در آن نیست
 3. دوست عزیزم سلام با ورود به بخش دانلود و انتخاب گزینه ارسال فایل می توانید فایل خود را وارد نموده و همچنین توضیحات لازم را درباره آن بنویسید و در دسته بندی مورد نظرتان که کتاب می باشد قرار دهید. استفاده از این بخش بسیار ساده و روان است اما هر مشکلی بود می توانید مطرح نمایید تا در اسرع وقت پیگیری شود. با آرزوی بهترینها برای همه شما دوستان عزیزم
 4. دوستان عزیزم سلام در این بخش به شکایات و حل اختلافات پرداخته خواهد شد. بعنوان اولین مورد، بحث شیرین! آقا میلاد و اختلافشان با مدیریت سایت را عنوان می کنم. اولین چیزی که بعنوان یک ناظر بی طرف مشاهده کردم هنجارشکنی و ساختارشکنیهایی است که در این راستا شکل گرفته است. توهین به مدیریت سایت به هیچ عنوان پسندیده نیست، همچنین تلاش برای ورود به فضاهای غیر متعارف از قبیل جن گیری و اینگونه مقوله ها و نیز پرداختن به سیاست جایی در این سایت ندارد. و در نهایت این که فاش کردن اطلاعات شخصی افراد چیزی است که هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی مشکل دارد. امیدوارم که ایشان و سایر اشخاص مرتبط در این تاپیک حضور یافته و ادعاهای خود را مطرح نمایند. برای چندمین بار اعلام می کنم که دخالت اشخاص دیگر در این تاپیک ممنوع بوده و در صورتی که مانند دفعات پیش موارد نامربوطی مانند "صلوات بفرستید تمومش کنید!" یا "به نظر من هم همینطوره!" و غیره از اشخاص دیگر در این تاپیک وارد شود، جریمه های جدی و بدون اغماض در کار خواهد بود! با آرزوی بهترینها برای همه شما دوستان عزیزم
 5. با سلام خدمت همه دوستان آقا سعید این پست شما را نادیده می گیرم و بزودی حذف خواهد شد اما مدیریت هیچگونه اغماضی در برابر کسانی که سایت را به مکانی برای تاخت و تاز و شیطنت و به استهزا گرفتن چند صد نفر کاربر فهیم و فرهیخته تبدیل نموده اند نخواهد داشت! شما بجای زیر سوال بردن همه بهتر است قدری به رفتارهای زشت و دور از ادب و اخلاق خود دقت نمایید و نماینده دیگران نشوید. بزودی تصمیمات جدی و قاطعی برای برخورد با کاربران متخلف صورت خواهد گرفت تا پاکسازی خوبی را در سطح سایت شاهد باشیم و آرامش و ثبات در سایت برقرار گردد. با آرزوی بهترینها برای همه شما دوستان عزیزم
 6. دوستان عزیزم؛ سلامی دوباره در چند روز اخیر اتفاقات زیادی افتاد که خلاصه ای از آن به شرح زیر است: روز 5 شنبه ایمیلی را از هاستینگ سایت دریافت نمودم که خیلی مودبانه و با احترام، ساسپند شدن سایت را به من اطلاع داده بودند. سریعا پیگیر شدم و متوجه شدم که بخاطر استفاده زیاد از منابع سایت این اتفاق افتاده است. خب برای یک سایت پربازدید با این همه کاربر و فعالیت، این قابل پیش بینی بود، اما نه به این سرعت! لذا انتقال به سرور اختصاصی لازم بود که مستلزم صرف زمان و هزینه قابل توجهی بود. به سرعت اقدام نمودم اما این روال زمانبر بوده و دوستانی که با هاستینگ و سایر مسائل آن آشنایی دارند خوب می دانند که انجام این کار در دو روز یعنی چیزی در حد معجزه؛ اما به لطف خدا اینکار انجام گردید. به دلیل اینکه هنوز ماژولها بطور کامل روی سایت نصب نشده است و به مرور این کار انجام خواهد شد، ممکن است در بخشهایی از سایت مشکلات کوچکی را شاهد باشید. خواهشمندم شکیبایی خود را حفظ نموده و منتظر باشید تا بزودی همه امکانات سایت فعال گردد. این وقفه کوتاه و ورود به محیط جدید را به فال نیک گرفته و امیدوارم که سایت بتواند پویایی و تحرک خود را همچنان حفظ نماید. با آرزوی بهترینها برای همه شما دوستان عزیزم
 7. دوستان عزیزم سلام ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم! همانگونه که خود بهتر می دانید در این سایت بنا را بر کیفیت گذاشته ایم و نه کمیت! تعداد اعضای این سایت نسبت به سایتهای مشابه شاید خیلی کمتر باشد، همینطور تعداد پستها و تاپیکها. این را خود نیز خوب می دانیم و هرگز به دنبال اینها نبوده و نیستیم. روش ازدیاد ترافیک و کاربر در سایت را هم اگر بیشتر از مدیران آن سایتهای مشابه ندانیم، کمتر نیز نمی دانیم و دانش این کار را هم در حد بسیار بالایی داریم. بعنوان مثالی کوچک کافیست در چند وبلاگ و ایمیل و ... آدرس سایت پخش شود تا در زمانی کوتاه هزاران کاربر وارد سایت شوند. کافیست یک جایزه بسیار ناچیز در حد یک سی دی برای کاربران در نظر گرفته شود تا همه به سوی سایت هجوم آورده و ترافیک آنرا تا سر حد ممکن اشباع نمایند! برای رسیدن به این گونه اهداف منابع مالی، اعتباری، موقعیتی، فنی و تخصصی کمتری هم از سایتهای دیگر نداریم. اما هدف هرگز این نبوده و نیست و نخواهد بود، و در خانه اگر کس است یک حرف بس است. قبلا هم عزیزانی بودند که آمدند و با نوشتن مطالب کم ارزش و کپی شده به صورت فله ای! دم از تکثیر حقایق و پخش نمودن نور الهی زدند، که پس از تذکرات بجایی که داده شد خاطرشان مکدر شده و به تخریب دیگران پرداختند.در نهایت وقتی نفس خود را ارضا نشده دیدند دلخور شده و سایت را رها نمودند. البته همانطور که ذکر شد هرگز کیفیت فدای کمیت و تعداد کاربر و پست بیشتر نخواهد شد. شاید این برای سایت معضلی به حساب آید و برخی عزیزان دم از نقض آزادی بیان بزنند؛ اما واقعیت این است که آزادی هر شخص تا زمانی محترم است که در آزادی دیگران خللی ایجاد ننموده و همچنین سایت را از اهداف اصلی خود دور ننماید. علیرغم تذکراتی که بارها و بارها داده شده، متاسفانه باز شاهد این پدیده ناشایست و مخرب هستیم و ظاهرا اخطارها چندان جدی گرفته نشده است! لذا به همه عزیزانی که اینگونه پستها را در سایت قرار داده اند 48 ساعت فرصت داده می شود که نسبت به ویرایش یا حذف مطالب فوق الذکر اقدام نمایند. بدیهی است که پس از این مدت مدیریت سایت با موارد فوق برخورد قاطع انجام خواهد داد و جای هیچ گونه گله و شکایتی نخواهد بود. لذا برای آخرین بار موارد جهت اطلاع دوستانی که اظهار بی اطلاعی نموده اند، یادآوری می گردد: 1- قرار دادن هر گونه مطلب نامربوط به موضوعات سایت به کلی ممنوع است 2- قرار دادن مطالب کپی شده از سایتهای دیگر اکیدا ممنوع است 3- توهین به سایر کاربران، ادیان و عقاید ممنوع بوده و منجر به تنبیه فرد خاطی خواهد گردید. تشخیص این امر با مدیر سایت است. 4- قرار دادن هر گونه آموزش غیر علمی، مبتنی بر طلسمات و خرافات و یا غیر منطبق بر آموزه های دینی ممنوع بوده و مسئولیت عواقب ناشی از آن مستقیما بر عهده نویسنده می باشد امیدوارم با رعایت نکات بالا به سوی هر چه بهتر شدن سایت و همچنین خودمان حرکت نماییم. با آرزوی بهترینها برای همه شما دوستان عزیزم
 8. سلام مجدد خدمت همه دوستان عزیزم اول از همه باید بگویم که نیروانای عزیز از جانب بنده عهده دار زحمات سایت شده اند و هر گونه توهین به ایشان به منزله توهین مستقیم به بنده می باشد. همچنین در مورد رامیای عزیز که واقعا زحمات زیادی کشیده اند و من و شما همگی مدیون زحمات ارزنده و بی دریغ ایشان هستیم. در ضمن خیلی صریح مواضع خود را بیان کردم و فکر نمی کنم کسی متوجه نشده باشد مگر اینکه خود را به کوچه علی چپ زده باشد. بهر حال مدیران زحمتکش و عزیز سایت با رفتارهای آقا میلاد مشکل دارند و توضیحات ایشان نیز هر چند بسیار مفصل و جامع بود اما چیزی را شفاف نکرد و می توان گفت ایشان در جهت اثبات خود گام برمی دارند و نه رفع کدورتها! باید یادآور شوم که تمکین به مدیران سایت واجب بوده و تخطی از قوانین و همچنین سرپیچی از فرمایشات مدیران سایت که خود به منزله قانون می باشد، تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت. شاید قوانین سایت مشکلاتی داشته باشد، شاید به فرض محال مدیران در اداره سایت مشکلاتی داشته باشند؛ اما فراموش نکنید که به فرموده سقراط حکیم: قانون هر قدر ناقص باشد، اطاعتش واجب است. لذا در نهایت از اینکه طرفین بنده را به عنوان حکم برگزیده اند تشکر نموده و تصمیم گیری را به مدیران سایت نیروانا و رامیای عزیز واگذار می نمایم. منتظر اقدام نهایی در اسرع وقت خواهیم بود. با آرزوی بهترینها برای شما دوستان عزیزم
 9. دوستان عزیزم سلام بحثهای خوبی شد و ابهامات بسیاری در حال رفع شدن است که این نشانه خوبی است. اینگونه بحثها نشانه پویایی سایت و بالا بودن سطح افراد می باشد. امیدوارم که همگی ما ظرفیت این بحثها را داشته و با همین آرامش و وقار ادامه دهیم. مواردی هست که شاید شخص بنده هم در آن دخیل باشم برای همین ذکر می کنم که رفع ابهام شود: 1- فراموش نکنیم که اگر شخصی اطلاعات خود را در اختیار سایرین گذاشت، لطف کرده و این نباید سبب متوقع شدن سایرین گردد. می گویند: "لطف که تکرار گردد به وظیفه تبدیل می شود". اما نباید فراموش کرد که نیروانا و رامیا و سفیر روح و سایر بزرگوارانی که بر گردن بنده و سایر کاربران حق دارند و بی هیچ چشمداشتی ما را در دانش الهی خود شریک ساخته اند، وظیفه شان پاسخگویی آنی به سایرین نیست. قطعا آنها هم همچون من و شما انسانند و مشغولیتهای ذهنی و کارهای روزمره ای دارند، شاید به مراتب بیشتر از من و شما. شاید در آن مقطع که یک کاربر عجول اصرار بر گرفتن پاسخ دارد، این عزیزان بزرگوار زمانی برای پاسخگویی ندارند. آیا به همین دلیل باید آنها را زیر سوال برد که چرا می دانید و نمی گویید؟ نیم ساعت بیشتر طول نمی کشد اما دریغ می کنید؟ 2- در اینجا همگی یک خانواده هستیم و استاد و شاگردی در کار نیست! اگر دوستان به بنده استاد بگویند یا نگویند، در حقیقت مسئله (که شخص کم دانش و در جستجوی حقیقت هستم) تغییری ایجاد نمی شود. همبنطور در مورد سایرین به همین شکل باید رفتار کنیم. در یک خانواده اگر کاری روی زمین بماند سایرین همکاری می کنند. اگر در منزل مادر خانواده بیمار شود و یا اینکه پدر خانواده به سبب بیکاری قادر به امرار معاش نباشد، سایر اعضا یاری می کنند. در اینجا هم اگر مدیر سایت یا ایجاد کننده تاپیک به هر دلیل قادر به پاسخگویی نباشد، سایرین باید در حد توان و اطلاعات خود یاری کنند نه اینکه گوشه ای نشسته و از مدیریت ضعیف و عدم مسئولیت پذیری و سایر موارد گله نمایند. 3- وظایف مدیر سایت مشخص است و پاسخگویی به سایر کاربران جزو آنها نیست. پاسخگویی به کاربران هر تالار می تواند بر عهده مدیر تالار باشد که متاسفانه برای این تالارها هنوز مدیری در نظر گرفته نشده است و اگر دوست یا دوستانی داوطلب همکاری هستند، لطفا اعلام نمایند که در خدمت آنها باشیم. فقط تالار ریکی بود که در اختیار دوست عزیزم آرش قرار گرفته بود که ایشان هم به دلیل مشغله بسیار بالا مدتی است که حضورشان کمرنگ شده است. 4- در مورد شخص خودم، مواردی پیش می آمد که به عمد پاسخ را نمی دادم زیرا سوالاتی مطرح می شد که شخص بایستی خود به دنبال پاسخ می رفت؛ همیشه کنار نشستن و حاضر و آماده خوردن که سبب پیشرفت نمی گردد! بعنوان مثال بارها پیش می آمد که شخصی به دلیل ورود به فاز برون ریزیهای شدید همسوییها، تجربیاتی را می گذراند که نبایستی در آن دخیل می شدم. اما این عزیزان فکر می کردند که بنده مسئولیت را از گردن خود ساقط کرده ام و حتی پیامهای توهین آمیزی دریافت می کردم که چرا ما را در میانه راه رها کردی؟ با یکی از همین عزیزان پس از گذشت دو هفته صحبت کردم بقدری ناراحت و دلگیر بود که حد نداشت و می گفت: خیلی بی انصافی، اقلا باید پاسخ کوتاهی می دادی! منهم گفتم: اگر شما بایدها و نبایدها را تعیین می کنید، دیگر چه نیازی به من دارید؟ اگر اعتمادی هست باید کامل باشد و اگر نیست که دیگر حرفی نداریم. 5- و در آخر اینکه همیشه کوتاهترین راه بهترین راه نیست! شاید برخی بپندارند که اگر شخص نیروانا یا سفیر روح مسیری را در سالیان سال آموخته است، باید فرمول کوتاه و ساده ای را برای آن تهیه و در دسترس عموم هموطنان! قرار دهد. غافل از اینکه در بسیاری موارد، مهم پیمودن راه است و نه رسیدن به مقصد! داستان کلاسیک شخصی که پیله پروانه را با قیچی می برد تا هنگام بیرون آمدن از پیله تقلا نکند به خاطر دارید؟ آن پروانه هرگز نتوانست پرواز کند زیرا همین تقلاها بود که سبب صاف شدن بالهای او می شد و او را برای پرواز آماده می کرد! به نظر می رسد که این بزرگواران کافیست با اشارتی مسیر را نشان دهند تا سایر عزیزان خود در آن مسیر تلاش نمایند. فراموش نکنید که بسیاری از مدارج هستند که اگر قبل از موقع فراهم شوند می توانند موجب سقوط آزاد شخص شوند! بنده به عنوان متخصص شبکه و امنیت، کتابهای زیادی را تحت عنوان "شبکه در 24 ساعت"، "هک در 30 روز" و غیره را مشاهده نموده ام. چه اسمهای فریبنده ای هم دارند! اما آیا واقعا هر کسی با خواندن این کتابها می تواند در این حرفه پیچیده و سنگین موفق باشد؟ در ضمن، در علوم ماورایی زمان بی معنا بوده و کتابهای مشابهی نداریم که بعنوان مثال تله پاتی را در 24 ساعت آموزش دهند. در آن فضا هر چیز دقیقا به موقع خود اتفاق خواهد افتاد؛ و درک عمیق این مسئله یعنی رسیدن به حقیقت! آرامش و وقار قابل تحسین اساتید ماورایی نیز از همین امر سرچشمه می گیرد. سخن بسیار است اما فکر کنم اشاره به همین چند مورد برخی ابهامات را زدوده باشد و غبارهای سوءتفاهم و کدورت را از میان برده باشد. با آرزوی بهترینها برای همه شما دوستان عزیزم
 10. دوست عزیزم سلام از انتقادات بجای شما ممنونم. البته باید بگویم که هیچ چیز و هیچ کس جز او کامل نیست و این سایت هم مشمول این قانون می باشد. خوشحالم که به سایت خود لطف دارید و آنرا هر چه بهتر و کاملتر می خواهید. "کلمات قصار" عنوانی بوده که به صورت پیش فرض در این نرم افزار قرار داده شده بود و قابل تغییر است، به مدیریت سایت اطلاع داده خواهد شد و در اسرع وقت این تغییر انجام خواهد گرفت. در ثانی همه کاربران به این بخش دسترسی دارند اما جملات پس از تایید مدیران منتشر می شود. در برخی موارد هم دوستانی که جملات را قرار می دهند نام گوینده یا نویسنده را بخاطر ندارند، لذا ترجیح در این است که عزیزان سایت فقط به این دلیل که گوینده یا نویسنده مشخص نیست، از این جملات زیبا محروم نشوند. بعبارتی دیگر، به نظر بنده به اصل سخن و پیام آن باید توجه نماییم، نه به گوینده آن! باز هم از توجه و لطفی که به سایت خود دارید تشکر می کنم. این سایت متعلق به شما و همه کاربران عزیز است و با وجود شما دوستان عزیز است که شکوفا شده و به حیات خود ادامه می دهد.امیدوارم همچنان شما را در سایت فعال و پویا ببینیم. با آرزوی بهترینها برای همه شما دوستان عزیزم
 11. دوست عزیزم سلام در مورد مطرح نمودن مطالب از پایه باید بگویم که به دنیال ایجاد تاپیکهای مناسب هستیم اما به دلیل اینکه اغلب دوستان از کاربران پیشرفته هستند، با فرض اینکه همگی با مطالب پایه آشنا هستند، تاپیکهای ایجاد شده توسط آنها نیز از پایه مطرح نمی شود. البته اگر در موردی نیاز به راهنمایی دارید می توانید مطالب خود را مطرح نمایید تا در حد امکان به شما راهنمایی ارائه گردد. و اما در مورد فونت پیش فرض مطالب، این فونت Tahoma است و بقولی اسنادش هم موجوده! با آرزوی بهترینها برای همه شما دوستان عزیزم
 12. دوستان عزیزم سلام انتقاداتی به برخی رفتارها و گفتارها وارد است که مدتهاست قصد داشتم عنوان کنم، راستش تصمیم نداشتم خیلی وارد اینجور بحثها شوم چون همه دوستان برایم عزیزند و نظرات پربارشان برایم محترم است. اما خب برخی اوقات شاهد یک سری مسائل هستم که اینقدرها هم نمیشود بی تفاوت از کنارشان گذشت. اپیدمی اخیر که برخی عزیزان وارد فاز منفی بافی شده، همه اعتقادات و حتی نظریه هایی را که در سطح جهانی و توسط صاحبنظران اثبات گردیده به سادگی و بدون ارائه هیچ دلیلی زیر سوال برده و همه را سردرگم می سازند، برای هیچکس خوشایند نیست و متاسفانه مثل پدیده زامبی! در حال گسترش است. این در دراز مدت به صلاح هیچکس نمی باشد و باید مراقب بوده و آگاه به اعمال و رفتارهایمان باشیم. به شخص خاصی اشاره نمی کنم، اما بنظر خودم هر بحثی باید منطق و استدلال خاص خود را داشته باشد. درست است که بحثهای ماورایی را نمی توان با منطق و استدلالهای فیزیکی پیش برد اما نمی توان به این بهانه به هرج و مرج دامن زد و هر ایده ای را زیر سوال برد و ذهن خوانندگان و کاربران سایت را بیش از پیش مشوش نمود. با کسب اجازه( و عرض پوزش) از عزیزانی که گفته های آنها را نقل قول نموده ام، چند مثال می زنم: حالا از کجا اینقدر مطمئنید که این پیامها از طرف فرشته گان هست! خب دوست عزیز این یک نظریه است که در بسیاری موارد مورد بحث و بررسی صاحبنظران قرار گرفته است، منهم سوالم این است که حالا شما چه اصراری دارید که آنها را اجنه و شیاطین بنامید؟ اگرهم نمی دانید چیستند حداقل این است که چیز بدی به نظر نمی آیند.چرا باید ذهن خواننده را سردرگم و مشوش نماییم؟ و مهمتر از همه اینکه اگر خود در این مورد نظری دارید بفرمایید! این خنده دار است که کسی که خالق گل ها و زیبایی هاست ویروس اچ آی وی یا ایدز خلق کند آیا حیوانات درنده را خدا خلق ننموده است؟ آیا بسیاری پدیده های طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی را خداوند یکتا خلق ننموده است؟ قبول کنید که خداوند بدی و زشتی نمی آفریند و این فقط ذهن ماست که همه چیز را به دلخواه خود تفسیر می کند. در هر چیزی که اتفاق می افتد خیری نهفته است. گناه های بی شمار انسان ها دروازه های عرش پروردگار را بسته است اکنون جنیان و شیاطین بین ما رفت و امد دارند خب پس اگر اینطور هست فاتحه همه ما خوانده شده است و امیدی نیست! ما که نمی توانیم گناههای بیشمار همه انسانها را پاک کنیم و از آنها جلوگیری کنیم! لذا عرض تسلیت به خودم و همگی دوستان سایت که شدیم خسر الدنیا والاخره!! گزارشهایی که در هیپنوتیزم در رابطه با زندگیهای گذشته داده میشه نادرست هستند خب شما چه دلیل علمی یا ماورایی برای این گفته خود دارید که اینقدر محکم و قاطع می فرمایید اینها نادرست هستید؟ سوابق تحقیقاتی و علمی و ماورایی شما در این مورد چقدر است و آیا از تهیه کنندگان این گزارشات بیشتر است؟(طبق یک اصل قدیمی ارزیابی کننده باید حداقل یک گام از ارزیابی شونده جلوتر باشد) خدا پولو خلق نکرده تا براش فرشته ای هم قرار بده. پول از ابداعات شیطان برای انسانهاست خب پس چرا هیچ یک از پیامبران و پیشوایان دینی این ابداع شیطان را از بین نبرده یا حداقل تحریم نکردند و حتی خود نیز از آن استفاده نموده اند؟ نعوذ بالله آیا آنها هم همکار شیطان بوده اند؟؟ تعجب آورتر این است که هیچ مرجع و استدلال محکمی پشت این عبارات وجود ندارد. البته کتب بسیار معدودی وجود دارد که در آنها به اینگونه فرضیه ها پرداخته شده است اما نویسندگان آنها نیز هرگز بر صحت گفته هایشان اصراری ننموده اند و آنرا چیزی بیش از یک فرضیه یا الهام شخصی نخوانده اند. بهر حال همه عزیزانی که در سایت وقت گذاشته و مطالبی را تهیه می کنند محترم بوده و زحمات آنها قابل قدردانی است؛ اما نباید انکار نمود که کسانی که فقط منتظر یک تاپیک جدید هستند که به مخالفت با موضوع آن برخاسته و بهر حال چیزی گفته باشند، به خطا می روند و دیگران را نیز به خطا می اندازند. امید است که همه در جستجوی حقیقت به یاری او راه خود را یافته و به آن راهنمایی گردیم، چرا که یابندگان راه را با گمگشتگان سخنی نیست! این مدعیان در طلبش بیخبرانند کآنرا که خبر شد خبری باز نیامد با آرزوی بهترینها برای همه شما دوستان عزیزم
 13. دوستان عزیزم سلام چندی پیش به دلیل یک مشکل، سایت کاملا از دسترس خارج شد و دچار مشکل جدی شد. به خاطر اینکه کاربران معطل نمانند فقط در ابتدای کار قسمت اصلی یا هسته آن برگردانده شده و در ادامه به زودی ماژولهایی از قبیل دانلود و غیره هم باز خواهند گشت. در ضمن پاسخ به برخی سوالات: 1- دلارهای شما محفوظ است نگران نباشید! 2- بخش دانلود هم بزودی برگردانده خواهد شد. 3- محدودیت 8 مگابایت برای آپلود فایلها هم توسط هاستینگ سایت و به خاطر ملاحظات امنیتی در نظر گرفته شده و قابل تغییر نمی باشد. 4- بزودی شاهد سایت بهتری خواهید بود و فقط اندکی زمان لازم است لطفا با همین امکانات موجود سر کنید تا همه چیز درست شود. با آرزوی بهترینها برای همه شما دوستان عزیزم
 14. دوستان عزیزم سلام از اینکه می بینم تا این اندازه به سایت خودتان اهمیت می دهید بسیار خوشحالم. نظاره گر عزیز متوجه منظور شما هستم. البته سایت هنوز پویایی خودش را دارد اما به دلیل وجود کاربران خوب و مستعد باید بیشتر از اینها از آن انتظار داشته باشیم. این نکته ای بود که مد نظر منهم بوده و هست. باز هم تکرار می کنم که ارتقاء کیفیت مد نظر است و نه ارتقاء کمیت. دوستان به این مهم توجه داشته باشند که به دنبال افزایش بی رویه تاپیک و کاربر به هر قیمت ممکن نیستیم و هدف والاتر از اینهاست. اما در این راه اگر بتوانیم مطالب بیشتری داشته باشیم و کاربران بیشتری را در جمع خود داشته باشیم که چه بهتر! حقیقتی را با شما در میان خواهم گذاشت؛ بدون هیچ ادعایی باید بگویم که توان شخص بنده بسیار بیش از این است که می پندارید و در سایت می بینید. واقعا خداوند توان مضاعفی به من داده که نه تنها توانایی ایجاد تاپیکهای به مراتب بیش از اینها را داشته و دارم، بلکه فارغ از زمان و مکان می توانم هر موقع که بخواهم اقدام به نوشتن و بررسی مطالب نمایم. جهت اطلاع عزیزان هم اکنون مطالب بسیاری نیز آماده نموده ام که شاید هیچکدام از شما عزیزان از آنها اطلاعی نداشته باشید. اما صلاح را بر آن دیدم تا دست نگه دارم که سایر کاربران هم وارد گود شوند و بنده متکلم وحده نباشم. برخی عزیزان بر آن بودند تا خود اینگونه متکلم وحده و در نقش مراد و استاد باشند و سایت را به حالت تک قطبی بکشانند، و در نهایت چون دیدند اقداماتشان در راستای افزایش تاپیک و مرید! و تشکر و ...با اهداف سایت هیچ سنخیتی ندارد با رفتارهایی نسنجیده و نابجا و تخریب دیگران سایت را ترک کردند. برخی دیگر از همان بدو ورود و مواجهه با قوانین سایت مبتنی بر لزوم ارائه مطالب با ارزش و با کیفیت، خود را از معرکه کنار کشیدند و اذعان نمودند که به هیچ قیمتی حاضر به ورود به گود نیستند و به همان "کنار گود" نشسستن و "لنگش کن" گفتن اکتفا کردند! برخی هم که ترجیح دادند فعلا شنونده بمانند و به موقع وارد گود شوند. روی سخن من با سایر عزیزانی است که حرفی برای گفتن دارند و هدفشان از حضور در سایت و نوشتن، تنها و تنها آگاه نمودن همنوعان و ادای دین نسبت به دانش و آموخته های خود می باشد. سایت متعلق به همه شماست و فرصتی برای خدمت به همنوعان و انجام ماموریت الهی که بر عهده دارید. جای هیچ دشمنی و کینه در این سایت نیست و به لطف خدا تاکنون کوچکترین مشکلی از این بابت نداشته و نداریم. باید سایت به بلوغی می رسید که بطور خودجوش مطالب ارزنده و مفید در آن ایجاد می گردید، و اکنون آن زمان فرا رسیده است. امید است که این حرکت تداوم داشته باشد و روز به روز شاهد بالندگی و پویایی هر چه بیشتر سایت باشیم. و این حق طبیعی همه ماست و توان و استحقاق آنرا داریم. با آرزوی بهترینها برای همه شما دوستان عزیزم
 15. دوست عزیزم سلام از توجه شما ممنونم. این سایت با یکی از بهترین پلتفورمهای موجود ایجاد گردیده است و به نسبت امکاناتی که دارد، آنقدرها هم سنگین نیست! راستش را بخواهید دیگر دوره اینترنتهای ذغالی و دایال آپ سر آمده و الان اینترنت پر سرعت در دورافتاده ترین نقاط کشور نیز موجود است. البته دو پوسته دیگر برای سایت موجود است که می توانید در پایین سایت آنها را یافته و استفاده کنید. یکی از آنها برای موبایل و دیگری برای سرعتهای پایین می باشد. در ضمن خود بهتر می دانید که بهتر است حتی الامکان از کلمات و جملات مثبت استفاده نماییم. برای همین هم با اجازه همه دوستان نام این تاپیک را از "بجث در مورد مشکلات انجمن" به "تبادل نظر در مورد بهینه سازی سایت" تغییر دادم. با آرزوی بهترینها برای همه شما دوستان عزیزم
 16. دوست عزیزم سلام فرمایش شما در مورد اجتناب از خطرات را کاملا قبول دارم؛ هر چند خوانده ایم که بزرگان همیشه ساحل امن خود را رها کرده و به دریای طوفانی زده اند تا حقیقت را جویا شوند. ابراهیم ادهم از پادشاهی دست کشید، بایزید سلطنت را رها کرد و... بسیاری دیگر کنج عافیت خود را رها نموده و به استقبال خطر رفتند. در کتاب تذکره الاولیا بسیاری از آنها را می توان یافت و مثال زد، و سایت اولیا برپا شد که راه اولیای خدا را بر همگان نمایان سازد. البته آنها واقعا انسانهای فوق طبیعی هستند و توقعی نیست که همگان پای در جای پای آنان گذارند. بهر حال عافیت طلبی شاید چیز بدی به نظر نرسد و نمی خواهیم کسی را بخاطر تماشاچی بودن و کنار گود نشستن سرزنش کنیم. اما در زمینه کیفیت آموزشها و تاپیکها همچنان بر سر مواضع پیشین بوده و هستیم و زمان به سرعت در حال گذر است! به شما و همه عزیزان توصیه می گردد در این فرصت اندک تجدید نظری بر تاپیکهای خود داشته باشید و مواردی را که بهبود پذیر می باشند جرح و تعدیل نمایید. شما این سایت را پسندیدید و با حضورتان جمع دوستانه ما را گرمتر نمودید، در این شکی نیست و جا دارد از شما تشکر کنم. اما در مورد فرمایش شما در مورد ظلم 20 نفر به یک نفر باید بگویم که اینطور نیست و اغلب اعضا دوستان سابق خود شما هستند که در انجمنهای ذکر شده سابق نیز حضور داشتند. هر اقدامی که مدیریت سایت انجام می دهد برای خدمت هر چه بیشتر به اعضاست و نه ظلم و زورگویی. اگر موردی خلاف این دیده شده خواهشمندم ذکر فرمایید تا برطرف نماییم. با تشکر از شما دوست عزیز
 17. دوست عزیزم سلام در پاسخ باید بگویم که واقعا لازم بود هشدار داد، و البته این هشداری است که باید آنرا بسیار جدی گرفت! مرزها مشخص است و فکر نکنم بعد از بارها تکرار نیازی به یادآوری مجدد آنها باشد. از اشخاصی که در اینگونه سایتها گرد هم می آیند انتظار می رود که حریمها را خود رعایت کنند تا اینکه برایشان حد و مرزی تعیین گردد. اما متاسفانه بخاطر عدم رعایت عده ای انگشت شمار دیگر لازم بود که هشدار داده شود. پایه و اساس این سایت بر مبنای حرکت در زمینه ماورا و خودشناسی با رعایت کیفیت لازم بوده، هست و خواهد بود. این را هم ذکر کردم و نیازی به تکرار نیست. فراموش نکنیم که در سال 2012 به سر می بریم، عصری که آگاهی بشر به سطح بسیار بالایی رسیده و روحهای تشنه حقیقت به دنبال منابعی پرمحتوا می گردند که خود را سیراب سازند، نه به دنبال سرابی از خرافات و افکار کهنه و خاک خورده که روح تشنه بشر امروزی را به هیچ عنوان سیراب نخواهد نمود. اما فعالیتهای علمی و تحقیقاتی کاربران را دستکم نگیرید. فقط وقتی این دستاوردها در سایت ارائه می گردد که سایت به بلوغ رسیده و کاربران اشتیاق خود را برای مطالب مهم و با ارزش( و نه مطالب کم ارزش و تکراری) نشان دهند، و نویسندگان مطالب کم ارزش و کپی شده خودبخود به حاشیه رانده شوند که در این سایت این اتفاق افتاده است. این سایت شاید به ظاهر خیلی بزرگ نباشد و همانطور که خود نیز اذعان نمودم اصلا نیازی به بزرگ نمودن ظاهری سایت و تعداد کاربران و پستها و غیره نیست. بزرگی این سایت را با بزرگی افراد آن و اندیشه های برتر آنها باید سنجید که اگر بدینگونه با چشم بصیرت بنگرید دیگر سخن خود را در مورد بزرگ نبودن سایت تکرار نخواهید نمود و حرف خود را پس خواهید گرفت. اینجا خوشبختانه هنوز شعاری داده نشده که به آن عمل نشده باشد. این سایت فقط چند ماه است که راه اندازی گردیده است؛ و بسیاری از کارها در پیش زمینه و خارج از سایت انجام می گیرد که سایت فقط نقش یک پایگاه را برای افراد بازی می کند و زمان مناسب که برسد، دستاوردهای زیادی است که در سایت قرار بگیرد. همچون روشهای ماورایی که قبل از هر چیز پالایش و پاکسازی جسمی و روحی را می طلبد؛ برای آماده سازی سایت باید پالایش اساسی در آن صورت گیرد تا حق کاربران فهیم و ارزنده سایت که اکثریت قریب به اتفاق آن را تشکیل می دهند ضایع نگردد و بتوان دستاوردهایی در خور آنها در سایت قرار داد. و اما سخن در مورد دیگران گفتن بسیار آسان است، و خود را با دیدی انتقادی نگریستن بس مشکل! همیشه بهتر است که هر چیزی را از خود شروع نماییم و سعی در تخطئه و زیر سوال بردن دیگران ننماییم. بجای اینکه گوشه ای بایستیم و "ببینیم" که آیا سایت به جایی می رسد یا نه، بهتر نیست آستینها را بالا زده و وارد گود شویم تا در این راستا کمکی نموده باشیم؟ البته منظور به هیچ عنوان اضافه نمودن پستهای فراوان در سایت نیست، شاید جایی کم کردن برخی پستهای کم ارزش و تکراری نیز نوعی کمک باشد. این سایت متعلق به همه کاربران است و بدون کمک کاربران به هیچ جایی نخواهد رسید. هیچ کسی نمی تواند به تنهایی این بار را بر دوش بکشد و مشارکت فعال و موثر همه کاربران ضروری و مورد نیاز است. امیدوارم که منظور را به خوبی رسانده باشم و دیگر نیازی به تکرار نباشد؛ چرا که عقربه ها به سرعت در حال گردش هستند و مهلت 48 ساعته به زودی به پایان خواهد رسید! با آرزوی بهترینها برای همه شما دوستان عزیزم
 18. دوست عزیزم سلام جهت اطلاع شما و سایر دوستان، هاستینگ این سایت توسط یکی از قویترین و بهترین هاستینگهای کشور انجام گرفته و آپتایم 99.99% ضمانت گردیده است. سیستم مانیتورینگ آنلاین سایت در صورت بروز کوچکترین مشکلی فورا پیام هشدار به ادمین سایت خواهد فرستاد که تابحال هیچ موردی گزارش نگردیده است. مشکل فوق که فرمودید بیشتر مربوط به DNS Server سرویس دهنده اینترنتی شما می باشد که با تغییر آن مشکل حل خواهد شد.(با ورود در تنظیمات کانکشن اینترنت، بخش Networking، بخش TCP/IPv4، و وارد نمودن آدرس جدید DNS Server. عمدتا استفاده از آدرس 4.2.2.4 مناسب است) برخی موارد نیز DNS Cache سیستم شما ممکنست مشکل داشته باشد که با اجرای فرمان ipconfig /flushdns از خط فرمان این مشکل حل خواهد گردید. شاد و پیروز باشید.
 19. براي داشتن لب هاي جذاب کلام محبت آميز به زبان آوريد. براي داشتن چشمان زيبا به زيبايي هاي مردم و خوبيهاي آنها توجه کنيد. براي خوش اندام ماندن غذايتان را با گرسنگان تقسيم کنيد. براي داشتن موهاي زيبا بگذاريد کودکي هر روز آن را نوازش کند. براي داشتن فرم مناسب در حالي راه برويد که ميدانيد هرگز تنها نيستيد. انسانها بيشتر از اشيا احتياج به تعمير نو شدن احيا شدن مرمت شدن و رهاشدن دارند هيچ وقت هيچ کدام را دور نريزيد. به خاطر داشته باشيد هرگاه به دست ياري نياز داشتيد هميشه يکي در انتهاي دست خودتان پيدا ميکنيد …همين طور که سنتان بالا ميرود شما متوجه ميشويد که دو دست داريد يکي براي کمک به خودتان و يکي براي ياري ديگران … زيبايي يک زن به لباسهايي که ميپوشدبه صورتش و به مدل مويش بستگي ندارد زيبايي يک زن در چشمانش پديدار ميشود چرا که آنها دروازه هاي باز قلبش هستند جايي که عشقش جاي دارد … زيبايي يک زن در آرايشش نيست بلکه در زيبايي واقعي روحش ميباشد ، مهم اين است که او مشتاقانه عشقش را نثار ميکند … زيبايي واقعي يک زن با گذشت زمان افزايش مي يابد ….
 20. فرصت

  فــــرشـتـــــــه از شـيــطـان پـــــرسيــــــد: بـزرگـتــــرين حــــربــه ات بـــراي فــريب انســــانهــــا چيست ؟ شیطان گفت : بـــه آنـهـــا ميگــــويم " هـنــــوز فـــرصت هست " شـيـــطـــــان از فـــــرشتــــه پـــرسيــــد: تــو بـــراي اميــــد دادن بـــه انســــانهــــا چـــه ميـــگــويي ؟ فــرشتــه گفت : " هـنـــــوز فــــرصت هست"
 21. سوگند به روز وقتی نور می گیرد و به شب وقتی آرام می گیرد که من نه تو را رها کرده ام و نه با تو دشمنی کرد ه ام (ضحی1-2). افسوس که هر کس را به تو فرستادم تا به تو بگویم دوستت دارم و راهی پیش پایت بگذارم او را به سخره گرفتی. (یس30) و هیچ پیامی از پیام هایم به تو مرسید مگر از آن روی گردانیدی.(انعام4) و با خشم رفتی و فکر کردی هرگز بر تو قدرتی نداشته ام(انبیا87) و مرا به مبارزه طلبیدی و چنان توهم زده شدی که گمان بردی خودت بر همه چیز قدرت داری. (یونس24) و این در حالی بود که حتی مگسی را نمی توانستی و نمی توانی بیافرینی و اگر مگسی از تو چیزی بگیرد نمی توانی از او پس بگیری(حج 73) پس چون مشکلات از بالا و پایین آمدند و چشمهایت از وحشت فرورفتند، و قلبت آمد توی گلویت و تمام وجودت لرزید چه لرزشی، گفتم کمک هایم در راه است و چشم دوختم ببینم که باورم میکنی اما به من گمان بردی چه گمان هایی .( احزاب10) تا زمین با آن فراخی بر تو تنگ آمد پس حتی از خودت هم به تنگ آمدی و یقین کردی که هیچ پناهی جز من نداری، پس من به سوی تو بازگشتم تا تو نیز به سوی من بازگردی ، که من مهربان ترینم در بازگشتن. (توبه 118) وقتی در تاریکیها مرا بزاری خواندی که اگر تو را برهانم با من می مانی، تو را از اندوه رهانیدم اما باز مرا با دیگری در عشقت شریک کردی . (انعام63-64) این عادت دیرینه ات بوده است، هرگاه که خوشحالت کردم از من روی گردانیدی و رویت را آن طرفی کردی و هروقت سختی به تو رسید از من ناامید شده ای. (اسرا 83) آیا من برنداشتم از دوشت باری که می شکست پشتت؟ (سوره شرح 2-3) غیرازمن خدایی که برایت خدایی کرده است ؟ (اعراف 59) پس کجا می روی؟ (تکویر 26) پس از این سخن دیگر به کدام سخن می خواهی ایمان بیاوری؟ (مرسلات 50) چه چیز جز بخشندگی ام باعث شد تا مرا که می بینی خودت را بگیری؟(انفطار6) مرا به یاد می آوری ؟ من همانم که بادها را می فرستم تا ابرها را در آسمان پهن کنند و ابرها را پاره پاره به هم فشرده می کنم تا قطره ای باران از خلال آنها بیرون آید و به خواست من به تو اصابت کند تا تو فقط لبخند بزنی، و این در حالی بود که پیش از فرو افتادن آن قطره باران، ناامیدی تو را پوشانده بود(روم 48) من همانم که می دانم در روز روحت چه جراحت هایی برمی دارد ، و در شب روحت را در خواب به تمامی بازمی ستانم تا به آن آرامش دهم و روز بعد دوباره آن را به زندگی برمی انگیزانم و تا مرگت که به سویم بازگردی به این کار ادامه می دهم (انعام60) من همانم که وقتی می ترسی به تو امنیت می دهم (قریش3) برگرد، مطمئن برگرد، تا یک بار دیگه با هم باشیم (فجر 28-29) تا یک بار دیگه دوست داشتن همدیگر را تجربه کنیم (مائده54)
 22. نزد هر کس رفتیم، دیدیم او چیزى نیست. ما تو را داشته باشیم، در دنیا و آخرت همه چیز داریم. به پروردگار بگوییم: تو خود را «أکرم الاکرمین» معرفى کرده‌‏اى، در این هزار اسم در دعاى جوشن کبیر، نهصد و نود اسم فقط شعاع رحمت تو را معرفى کرده است و اسامى داراى شعاع غضب تو انگشت شمار است. یعنى مى‏‌خواهى به ما بگویى: به این راحتى من از دست شما عصبانى نمى‏‌شوم، هر چه گناه بکنید، باز با شما هستم، آب و نان و مایحتاج شما را مى‌‏دهم و شما را حفظ مى‏‌کنم. باز شما را کمک مى‏‌کنم. اگر مریض شوید، شفا مى‌‏دهم. مرا بخوانید، جواب مى‌دهم. این معناى اسامى خدا در دعاى جوشن کبیر است. حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان در بیستمین جلسه از سلسه جلسات چهره ملکوتی یوسف(ع) گفت: به خدا بگوییم: تو گفتى من «أکرم الاکرمین» هستم، کرم در ذات تو است، نه صفت تو. تو کریم با کرم بى‌‏نهایت هستى، کریم از گدا نمى‌پرسد که چه آورده‏اى، بلکه مى‏‌پرسد: چه مى‌‏خواهى؟ ما براى پول، خانه، زمین و مقام نیامده‌‏ایم، ما اولین چیزى که مى‏‌خواهیم، خود تو است. ما دور افتاده بودیم، حالا آمده‏‌ایم. از تو فرار کرده بودیم، اما برگشتیم. همه جا رفتیم، اما دیدیم خبرى نیست. نزد هر کس رفتیم، دیدیم او چیزى نیست. ما تو را داشته باشیم، در دنیا و آخرت همه چیز داریم. رسول خدا صلى الله علیه و آله مى‏‌فرماید: من شخصاً از خدا چند حاجت خواستم، یکى از آنها این بود که گفتم: محبوب من! تو به من خیلى علاقه دارى، مرا خیلى دوست دارى، خواسته مرا رد نمى‏‌کنى، خواسته‏‌ام این است که در قیامت، حساب امتم را به خودم واگذار کن. یعنى من از جانب تو وکیل باشم که به حساب آنها رسیدگى کنم. امت پیغمبر صلى الله علیه و آله یعنى شما. نه هر بى سر و پاى متکبّر و مخالفى. ما گناه کرده‌‏ایم، اما نه به عنوان مخالفت، بلکه فراموش کرده‏‌ایم، غفلت داشتیم، مریض و جاهل بودیم، آن‏ وقت که گناه مى‏‌کردیم، نمى‌‏خواستیم تو را ناراحت کنیم. پیغمبر صلى الله علیه و آله فرمود: در این حاجت خود مصرّ بودم، خدا هم جواب مرا داد، فرمود: حبیب من! تو پیامبر رحمتى، حق دارى این حاجت را بخواهى؛ چون به امت خود خیلى مهربان هستى و آنان را دوست دارى. اما با این همه مهر، عشق، دوستى و محبت تو نسبت به امید خود، هنوز مانند من «أرحم الراحمین» نیستى. اگر من ورقى از پرونده بعضى از این امت را جلوى تو باز کنم و تو قسمتى از گناهان آنها را ببینى، از آنها بیزار مى‏‌شوى. حبیب من! این درخواست را نکن، بگذار فقط من بدانم که آنها چه کار کرده‌‏اند، بگذار آبروى آنان نزد کسى غیر از من نرود. این درخواست تو را رد مى‌‏کنم و در قیامت حساب این امت را خودم رسیدگى مى‏‌کنم. چنان پنهان که تو نیز به یکى از آنها آگاه نشوى. در روایات گفته‌‏اند: در گوش بنده‌‏ام مى‌‍‏گویم: آیا به یاد دارى که در فلان وقت، فلان جا، در آن خلوت، چه کردى؟ عبد سر خود را پایین مى‌اندازد. خطاب مى‌‏رسد: براى چه سر خود را پایین انداختى؟ آن وقت که گناه مى‏‌کردى، من تو را عذاب نکردم، آن وقت در قیامت تو را عذاب کنم؟ من مى‏‌بخشم که بدانى که با تو چه معامله‌‏اى مى‏‌کنم. حبیب من! اگر تو به این‏ها مهر و رحمت رسالتى دارى، من مهر و رحمت خدایى دارم. اگر تو پیغمبر آنها هستى، من خداى آنها هستم. روایتى را که یکى از علماى معاصر فیض کاشانى، در کتاب کم نظیر تفسیر «فاتحة الکتاب» نقل کرده است را ذکر کنم: جبرئیل مى‏‌شنود که پروردگار دارد لبیک مى‏‌گوید، جبرئیل در قرآن به عنوان‏ «شَدِیدُ الْقُوى‏» معرفى شده است. تمام کره زمین و کرات دیگر مانند ورق کاغذى در برابر او است، تا این حد عظیم است. بعد از شنیدن این صدا فورى تمام زمین را نگاه مى‏‌کند، ببیند در نیمه شب، چه بنده‌‏اى است که خدا جواب او را مى‏‌دهد، مى‏‌بیند در گوشه خلوت و تاریکى، کسى در برابر بت خود نشسته و گریه مى‏‌کند و مى‏‌گوید: یا صنم، یا صنم، یا صنم. جبرئیل عرض مى‏‌کند: خدایا! جواب چه کسى را دارى مى‏‌دهى؟ مى‏‌فرماید: جواب این بت پرست را مى‏‌دهم. عرض مى‏‌کند: خدایا! او که تو را صدا نمى‏‌زند، خطاب مى‏‌رسد: گر چه او بت خود را صدا مى‌‏زند، ولى بت که جواب نمى‏‌دهد، اما من جواب او را مى‌‏دهم، اگر من جواب او را ندهم، بنده‌‏ام ناامید مى‌‏شود و من دلم نمى‌‏خواهد بنده‌‏ام را ناامید ببینم.