Welcome to اولیاء

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Blogs

Our community blogs

 1. خوابم!بیدارم نکن
  Latest Entry

  telepathy.jpg

  افکار تو ز برای تو ، اخلاق مردم برای تو ،

  انچه می بینی انعکاس توست ،

  هر چه در ذهن اید به روی تو ،

  خوش اید روزی به احوال تو ،

  نکن دیگران را تقصیر کار ،

  که بود ذهن تو تقصیر کار ،

  شاید بخندی از جمله هایم ،

  اما تو می مانی و ذهن فریبکار

 2. براي داشتن لب هاي جذاب کلام محبت آميز به زبان آوريد.

  براي داشتن چشمان زيبا به زيبايي هاي مردم و خوبيهاي آنها توجه کنيد.

  براي خوش اندام ماندن غذايتان را با گرسنگان تقسيم کنيد.

  براي داشتن موهاي زيبا بگذاريد کودکي هر روز آن را نوازش کند.

  براي داشتن فرم مناسب در حالي راه برويد که ميدانيد هرگز تنها نيستيد.

  انسانها بيشتر از اشيا احتياج به تعمير نو شدن احيا شدن مرمت شدن و رهاشدن دارند هيچ وقت هيچ کدام را دور نريزيد.

  به خاطر داشته باشيد هرگاه به دست ياري نياز داشتيد هميشه يکي در انتهاي دست خودتان پيدا ميکنيد …همين طور که سنتان بالا ميرود شما متوجه ميشويد که دو دست داريد يکي براي کمک به خودتان و يکي براي ياري ديگران …

  زيبايي يک زن به لباسهايي که ميپوشدبه صورتش و به مدل مويش بستگي ندارد زيبايي يک زن در چشمانش پديدار ميشود چرا که آنها دروازه هاي باز قلبش هستند جايي که عشقش جاي دارد …

  زيبايي يک زن در آرايشش نيست بلکه در زيبايي واقعي روحش ميباشد ، مهم اين است که او مشتاقانه عشقش را نثار ميکند …

  زيبايي واقعي يک زن با گذشت زمان افزايش مي يابد ….

 3. کلمه سورئالیسم مشتقی از کلمات سور و رئال است که در آن از کلمه "Sur " بمعنای بالا یاد شده ، مفهموم بالاتر از واقعیت و در جای دیگر وهم گرایی.

  سورئالیسم یعنی بیان احساس یا اندیشه ی " خالص " بطوری که هیچ گونه زمینه ی فکری قبلی یا وابستگی ذهنی یا تعقیب و هیچ گونه ملاحظه ی اخلاقی یا قواعد هنری ، ادبی و زیباشناسی ، آن را برانگیخته و متاثر نکرده باشد. اصطلاح سورئالیسم برای اولین بار در سال 1911 م. توسط شاعر و نویسنده فرانسوی « آپولی نر » در مورد آثار مارک شاگال نقاش روسی مهاجر که در فرانسه اقامت داشت ، بکار برده شد. در این سبک زمان و مکان مفهوم واقعی خود را از دست دادند و احساسات هنرمند از بند سنت های قدیمی رهایی یافت و حالات مختلف ذهنی آدمی از قبیل رویا ، کابوس ، خواب ، و اوهام به تصادف ضمیر پنهان فرصت خودنمایی پیدا کرد. در تمام حالات فوق « عنصر خیال » به عنوان برجسته ترین عامل هنری مورد استفاده قرار می گیرد. هنرمندانی که پیرو این سبک بودند معتقدند که آثار خود را بر مبنای تداعی آزاد معانی و افکار و تصاویر و نوعی حالت خلسه و رویا بیان می کنند. در واقع سرچشمه این هنر ، عالم رویا است. « جدا کردن دنیای درون از دنیای بیرون » از مهم ترین ویژگی های این سبک به شمار می رود.

  همه فکر می‌کنیم سوررئالیسم را می‌شناسیم. استعاره‌هایش، جابجایی‌هایش و پارادوکس‌هایش و تلاشش برای رسیدن به ناخودگاهِ رویاها و تخیلات انسان همانقدر بخشی از زبان بصری دنیای تبلیغات شده‌اند که بخشی از دنیای هنر بودند. قرن گذشته را بدون سوررئالیسم نمی‌توان درک کرد.

  از طرفی شهرت این مکتب موجب شده فراموش کنیم هنرمندان و شاعران این جنبش واقعا به چه اشاره داشتند و می‌خواستند به دنیا و خودمان نگاهی تازه بیندازیم.در زیر چند نمونه از تصاویر سورئال آمده است

  لطفا برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی ، بر روی تصاویر کلیک کنید

  blogentry-15-0-30962900-1360492619_thumb.jpg

  blogentry-15-0-53663000-1360492561_thumb.jpg

  blogentry-15-0-64913900-1360492841_thumb.jpg

  blogentry-15-0-21563000-1360492692_thumb.jpg

  blogentry-15-0-03283900-1360492760_thumb.jpg

  blogentry-15-0-87527500-1360492876_thumb.jpg

  blogentry-15-0-03883400-1360494024_thumb.jpg

  blogentry-15-0-56369900-1360494049_thumb.jpg

  blogentry-15-0-43263200-1360494116_thumb.jpg

 4. Nirvana
  Latest Entry

  به اختیار خود نیامده ام

  ماندنم نیز اختیاری نیست...

  در کوره راه زندگی ،تنها گفتی که برو!

  و شد آنچه که تو میخواستی...اما

  من هنوز هم ماندنم اختیاری نیست!

  و تو همچنان می گویی که بمان!!

  من اما از زندگی طعم گندم

  و از انگور تنها ترشی های مادربزرگ را در خاطر دارم

  میان دستانم معجزه ای پنهان نکرده ام

  و تنها فهمیده ام اعجاز کن فیکن را!

  - شکرت ای اله -

 5. هوایم بارانیست

  شوقی دارم در سر، زیر باران ایستادن و خالی شدن از تعلقات...

  من و خدایم....

  دست نوازشگرت را با برخود هر قطره باران بر روحم حس میکنم

  احساسی ناب و عشقی بینهایت

  نفسی تازه کنم و جانی دوباره بگیرم

  وسیراب کنم روح تشنه بارانم را...

  Happy-Rain-Pictures-FB-Rainy-Day-Wish-047-150x150.jpg

 6. احمد
  Latest Entry

  سلام بر همه دوستان اولیایی

  دروغ

  دروغ بـــــــــــــــــــــــــــــــد تریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن گناه

  دروغ عامــــــــــــــــــــــــــــل تمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــی گناهان

  دروغ عامــــــــــــــــــــــــــــل ایجاد تمامی حــجاب های نفســانی

  دروغ یــــــــــــــــــــــــــــــعنی به خدا میگی "خدایا منو نمی بینی"

  دروغ یعنی عــــــــــــــــــــدم توجه به وجــــــــــــــــــــــــــــــود خدا

  دروغ یعنی همـــــــــــــه حال ناظر بودن خداوند را به سخره گرفتن

  دروغ یـــــــــــــــــــــــــــــــــعنی عــــــــــــــــــــــــــــدم وجود ایمان

  دروغ یـــــــــــــــــــــــــــــــــعنی ترس دروغ یعنی ترس از حقیقت

  دروغ یـــــــــــــــــــــــــــــــــعنی اینکه از گفتن حقیقت مـــــیترسی

  دروغ یـــــــــــــــــــــــــــــــــعنی وارونه جــــــــــــــلوه دادن حقیقت

  دروغ یـــــــــــــــــــــــــــــــــعنی هنوز به خـــــــــــودم اعتماد ندارم

  دروغ یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنی . . .

  بدترین گناه دروغ است زیرا مقدمه تـــــــــــــــــــــمام گناهان است

  دروغ یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنی عدم شناخــــــــــــت خدا

  دروغ یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنی شـــــک در بزرگواری خدا

  دروغ یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنی حذف خدا از زندگـــــــــی

  دروغ یعنی جهل و بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس!

  کاش دروغ نبود و همه مثل همین کبوتر قلبی پاک به سفیدی همین کبوتر داشتن

  1.png

  احمد

 7. Muladhara Chakra

  • 1st Chakra
  • located at the base of the spine at the perenium area
  • color is RED, spinning downward toward earth
  • issues of the body and physical surroundings
  • stability, support, security, grounding. Tribal connection. Needing to fit in with the group
  • legs, feet, coccyx
  • Adrenal glands
  • Related to the zodiac signs of Aquarius and Capricorn
  • Associated with the planet Saturn
  • emotions of fear, thoughts of lack and survival
  • earth element
  • bija mantra or seed letter vibration is lam
  • deity is Brahma the creator

  urdhva-hastottanasana1.jpg

  Svadhisthana Chakra

  • 2nd Chakra
  • located in the lower abdomen, below naval
  • color is ORANGE, spinning outwardly from the lower naval and sacrum
  • sacrum and pelvis
  • intuition, creativity, sexuality, sensuality, spirituality. Balance in relationships
  • Ovaries and Testes
  • Related to the zodiac signs of Sagittarius and Pisces
  • Associated with the planet Jupiter
  • sexuality, intimacy and associated emotions; false knowledge
  • water element
  • bija mantra or seed letter vibration is vam
  • deity is Vishnu

  viribhadrasana1.jpg

  Manipura Chakra

  • 3rd Chakra
  • located above the naval, below the breast bone
  • color is YELLOW, spinning outwardly from the naval and middle back areas
  • vitality and radiance. Personal power.
  • xiphoid process of the sternum and the abdominal area
  • Pancreas
  • Related to the zodiac signs of Aries and Scorpio
  • Associated with the planet Mars
  • social roles, community, self esteem, shame, jealousy, desire, worldliness, fear
  • fire element
  • bija mantra or seed letter vibration is ram
  • deity is Rudra. Fire consumes everything.

  leg-raises2.jpg

  Anahata Chakra Chart

  • 4th Chakra
  • located in the heart region and between the shoulder blades
  • color is GREEN, spinning outwardly from the heart in all directions
  • intuitive, perceptions, spiritual heartfulness, devotion, unconditional love, compassion.
  • cario vascular system, arms, hands
  • air element
  • Thymus gland
  • Related to the zodiac signs of Taurus and Libra
  • Associated with the planet Venus
  • bija mantra or seed letter vibration is yam
  • deity is Isha. Love and wisdom.

  There is an additional chakra just below the pericarp of the Anahata Chakra called Ananda-Kanda.

  This is where mental worship of one's chosen deity should be performed.

  chakrasana.jpg

  Vishuddha Chakra Chart

  • 5th Chakra
  • located at the throat and neck
  • color is BLUE, spinning outwardly from the throat, sides, and back of neck
  • "mixed-mind" - regret, choices, indecision. expression, Intuition, communication, discrimination
  • lungs, cervical spine [neck], jaw and upper part of mouth [maxilla]
  • Parathyroid and Thyroid
  • Related to the zodiac signs of Gemini and Virgo
  • Associated with the planet Mercury
  • ether element [space]
  • bija mantra or seed letter vibration is ham
  • deity is Sadashiva and Shakti, as One

  padahastasana1.jpg

  Ajna Chakra Chart

  chakra6small.jpg

  • 6th Chakra
  • Also known as the seat of the Guru
  • located at the forehead, concentrated between the eyes
  • color is VIOLET or LIGHT BLUE, spinning outwardly from the forehead and back of the head
  • sphenoid, atlanto-occipital joint
  • active on a spiritual path, calm and focused. Perception, detachment, wise.
  • beyond the five elements. The seat of primordial nature
  • Pituitary, Hypothalamus and Thalamus glands
  • Related to the zodiac signs of Cancer and Leo
  • Planets are Sun and Moon
  • bija mantra or seed letter vibration, as well as the yoga symbol is OM
  • deity is Sadashiva and Shakti, as One. The Guru.

  ardha-chandrasana.jpg

  1. start in a kneeling position, knees and hands on the floor
  2. bend and move one leg between your hands. Knee above your ankle
  3. extend the other leg back, toes touching the floor
  4. breathe deeply, lengthening your back, neck, and extended leg. Breathe
  5. when ready, push up and balance with your arm and leg into Half Moon Pose
  6. turn your head and face the sky to naturally open up the torso
  7. breathe into the core of your body, the area just below your navel -- your center of gravity and balance
  8. with every exhalation, have a sense of your energy flowing out of your head, hands, and feet
  9. hold the pose for as long as you desire, breathing in and out deeply
  10. when ready, exhale down back into runners pose, then relax.
  11. repeat the steps for the other side.

  Sahasrara Chakra Chart

  chakra7small.jpg

  • 7th Chakra
  • located at the crown of the head
  • color is WHITE or CRYSTAL, spinning upward
  • top of head
  • perceive the illuminous Self. Connection to all life. Inspiration, devotion, transcendental ideas, mystical connection. Life in the present moment.
  • Pineal gland
  • deity is Paramashiva

  shirsasana1.jpg

  • 1
   entry
  • 3
   comments
  • 607
   views

  Recent Entries

  با سلام خدمت تمام اساتید و دوستان عزیزم:

  این مطلب را چندی پیش از طریق ایمیل دریافت کردم و نمی دانم نویسنده اش کیست.در هر صورت از ایشان بخاطر نوشته زیبایشان تشکر میکنم و به احساسشان آفرین می گویم .

  چند وقت پيش با پدر و مادرم رفته بوديم رستوران كه هم آشپزخانه بود هم چند تا ميز گذاشته بود براي مشتريها , افراد زيادي اونجا نبودن , 3نفر ما بوديم با يه زن و شوهر جوان و يه پيرزن پير مرد كه نهايتا 70 سالشون بود .

  ما غذا مون رو سفارش داده بوديم كه يه جوان حدوداً 35 ساله اومد تو رستوران يه چند دقيقه اي گذشته بود كه اون جوان گوشيش زنگ خورد , البته من با اينكه بهش نزديك بودم ولي صداي زنگ خوردن گوشيش رو نشنيدم , بگذريم شروع كرد با صداي بلند صحبت كردن و بعد از اينكه صحبتش تمام شد رو كرد به همه ما ها و با خوشحالي گفت كه خدا بعد از 8 سال يه بچه بهشون داده و همينطور كه داشت از خوشحالي ذوق ميكرد رو كرد به صندوق دار رستوران و گفت اين چند نفر مشتريتون مهمون من هستن ميخوام شيريني بچم رو بهشون بدم ,,

  به همشون باقالي پلو با ماهيچه بده , خوب ما همه گيمون با تعجب و خوشحالي داشتيم بهش نگاه ميكرديم كه من از روي صندليم بلند شدم و رفتم طرفش , اول بوسش كردم و بهش تبريك گفتم و بعد بهش گفتم ما قبلا غذا مون رو سفارش داديم و مزاحم شما نميشيم, اما بلاخره با اصرار زياد پول غذاي ما و اون زن و شوهر جوان و اون پيره زن پيره مرد رو حساب كرد و با غذاي خودش كه سفارش داده بود از رستوران خارج شد .

  خب اين جريان تا اين جاش معمولي و زيبا بود , اما اونجايي خيلي تعجب كردم كه ديشب با دوستام رفتيم سينما كه تو صف براي گرفتن بليط ايستاده بوديم , ناگهان با تعجب همون پسر جوان رو ديدم كه با يه دختر بچه 4-5 ساله ايستاده بود تو صف ,,, از دوستام جدا شدم و يه جوري كه متوجه من نشه نزديكش شدم و باز هم با تعجب ديدم كه دختره داره اون جوان رو بابا خطاب ميكنه ,,

  ديگه داشتم از كنجكاوي ميمردم , دل زدم به دريا و رفتم از پشت زدم رو كتفش, به محض اينكه برگشت من رو شناخت , اول با هم سلام و عليك كرديم بعد من با طعنه بهش گفتم , ماشالله از 2-3 هفته پيش بچتون بدنيا اومدو بزرگم شده ,, همينطور كه داشتم صحبت ميكردم پريد تو حرفم گفت ,, داداش او جريان يه دروغ بود , يه دروغ شيرين كه خودم ميدونم و خداي خودم,

  ديگه با هزار خواهش و تمنا گفت ,,,,, اون روز وقتي وارد رستوران شدم دستام كثيف بود و قبل از هر كاري رفتم دستام رو شستم, همينطور كه داشتم دستام رو ميشستم صداي اون پيرمرد و پير زن رو شنيدم البته اونا نميتونستن منو ببينن كه دارن باهم صحبت ميكنن , پيرزن گفت كاشكي مي شد يكم ولخرجي كني امروز يه باقالي پلو با ماهيچه بخوريم ,, الان يه سال ميشه كه ماهيچه نخوردم ,,, پير مرده در جوابش گفت , ببين امدي نسازيها قرار شد بريم رستوران و يه سوپ بخريم و برگرديم خونه اينم فقط بخاطر اينكه حوصلت سر رفته بود ,, من اگه الان هم بخوام ولخرجي كنم نميتونم بخاطر اينكه 18 هزار تومان بيشتر تا سر برج برامون نمونده ,,

  همينطور كه داشتن با هم صحبت ميكردن او كسي كه سفارش غذا رو ميگيره اومد سر ميزشون و گفت چي ميل دارين ,, پيرمرده هم بيدرنگ جواب داد , پسرم ما هردومون مريضيم اگه ميشه دو تا سوپ با يه دونه از اون نوناي داغتون برامون بيار ,,

  من تو حالو هواي خودم نبودم همينطور اب باز بود و داشت هدر ميرفت , تمام بدنم سرد شده بود احساس كردم دارم ميميرم ,, رو كردم به اسمون و گفتم خدا شكرت فقط كمكم كن ,, بعد امدم بيرون يه جوري فيلم بازي كردم كه اون پير زنه بتونه يه باقالي پلو با ماهيچه بخوره همين ,,

  ازش پرسيدم كه چرا ديگه پول غذاي بقيه رو دادي ماهاكه ديگه احتياج نداشتيم ,, گفت داداشمي ,, پول غذاي شما كه سهل بود من حاضرم دنياي خودم و بچم رو بدم ولي ابروي يه انسان رو تحقير نكنم ,, اين و گفت و رفت ,,

  يادم نمياد كه باهاش خداحافظي كردم يا نه , ولي يادمه كه چند ساعت روي جدول نشسته بودم و به در و ديوار نگاه ميكردم و مبهوت بودم .واقعا راسته كه خدا از روح خودش تو بدن انسان دميد.

 8. نیائید!! در آن دنیا که هستید بمانید! هر چند تنهایید. جای تان تنگ است و هم بازی ندارید، اما دست کم از آرامش نسبی برخوردارید و گرفتار دود و دم و دو دوزه بازی نیستید.

  نیائید!! در آن دنیا که هستید بمانید! اگر چه ممکن است کم بخورید و ویتامین کافی به بدن تان نرسد، اما منتی بر سرتان نیست. کسی شما را محتاج نمی خواهد، در بند یارانه و تحریم نیستید.

  نیائید!! در آن دنیا که هستید بمانید! با این که نه دوستی دارید و نه همسایه ای به یقین خوشبختید، چون زیر نظر نیستید.

  نیائید!! در آن دنیا که هستید بمانید! شاید در آنجا از درس و دانشگاه و رتبه و حقوق خبری نباشد و هرگز دکتر و مهندس نشوید، اما با تمام بی سوادی تان دست کم برای خودتان کسی هستید و هرگز دغدغه نخواهید داشت.

  نیائید!! در آن دنیا که هستید بمانید! هر چند ممکن است احساس کنید در تنگنایید، اما خوشحال باشید که وضعتان روشن است. گرفتار چه کنم چه کنم نیستید و تکیلفتان با آینده و خودتان معلوم است.

  نیائید!! در آن دنیا که هستید بمانید! شاید در ذهن کوچکتان نام و یادی از عشق، ایمان و اعتقاد نباشد، اما مطمئن باشید که اگر به آن دست یافتید، از شر دوستان نادان محفوظید، زیرا کسی نیست که این واژه ها را برای تان تفسیر به رای کند و زیر زبانتان درجه بگذارد تامعلوم شود تب عشق و ایمان و اعتقادتان تا چه حد و چرا بالا یا پایین است.

  نیائید در آن دنیا که هستید بمانید! هر چند ممکن است چراغ دلتان کفاف روشنی دنیای تان را ندهد و دور و برتان نیمه تاریک به نظر برسد، با این حال همواره در امانید و ترس به جانتان راه نخواهد داد، چرا که کسی شما را به افراط در روشنی و شادی به صلابه نمی کشد.

  نیائید!! در آن دنیا که هستید بمانید! اگر چه ممکن است قد نکشید و به جایی نرسید که دنیای بزرگترها را ببینید، اما به یقین پاک و بی آلایش باقی خواهید ماند و از شر دروغ گویی، جاه طلبی، دنیا دوستی و مقام پرستی در امان خواهید بود، چرا که همین ها بزرگترها را کوچک و دنیایشان را کوچکتر کرده است.

  عزیزان من!!

  در همان دنیا که هستید بمانید و شاد باشید! مبادا به تشویق این و آن و به عشق پول راهی شوید که این ها خوش استقبال اند و بد بدرقه. آدم ها در نظرشان دو دسته اند: سیاه و سفید، خوب و بد؛ از این رو شما را هرگز به دنیایشان راه نخواهند داد، مگر ثابت شود حتما خودی هستید.

  عزیزان من!!

  آنجا که هستید بمانید. در این جا زندگی سخت است و همه با هم در جنگند. این عادت بزرگترهاست که برای به کرسی نشاندن حرف های شان و رفع نیازهای روحی و روانی خود، دائم احتیاج به منم منم زدن و گرد وخاک راه انداختن دارند و برای نشان دادن غیظ و عصبانیت شان به صورت دیگران سیلی می زنند. من دواپس شما هستم. همان جا که هستید بمانید تا گزند نبینید.

  ---------------------------------------------------------------------------------

  خداحافظی

  از خداحافظی ها نترسید

  یک خداحافظی، پیش از آنکه

  بتوانید دوباره یکدیگر را

  ملاقات کنید لازم است.

  و ملاقات دوباره

  پس از دقایق دوره های زندگی

  مسلما برای کسانی است که دوست هستند

  • 2
   entries
  • 0
   comments
  • 593
   views

  Recent Entries

  چـرخ زنـدگي تـان خـوب مي چـرخد يا بـد ؟!

  blogentry-18-0-37839500-1341058716_thumb.jpg

  آيا چرخ زندگي من خوب مي چرخد؟ آرام است يا تند؟ اين سئوالي است که هر چند يکبار از خود پرسيده ايم يا شايد سئوالي باشد که از يکديگر مي پرسيم اما شايد سوال مهم تر اين است که چه عواملي را بايد در جواب دادن به اين سئوال مدنظر داشت. اين مقاله به چگونگي چرخه زندگي و حرکت آن به سمت جاده آرامش و زندگي شاد مي پردازد.

  الگوي چرخ زندگي :

  الگوي چرخ زندگي به دايره اي که به 8 قسمت مساوي تقسيم شده است اتلاق مي شود که که هر يک از اين قسمت ها به بررسي يک بعد از زندگي مي پردازد. مطابق شکل کار و درآمد مالي، سلامتي، تفريح و سرگرمي، عشق، خانواده، يادگيري و رشد، معنويّت، دوستان و ارتباطات قسمت هاي مختلف اين دايره را تشکيل مي دهند.

  blogentry-18-0-97539200-1341058717_thumb.jpg

  شما به هر قسمت از زندگي تان پس از بررسي نمره 0 نا 10 را مي دهيد و سپس خانه هاي مربوط به آن را متناسب با نمره نقطه گذاري مي نماييد، پس از اتصال نقطه ها به هم چرخ زندگي خود را به دست خواهيد آورد. مثلاً تصوير زير چرخ زندگي فردي است که از لحاط مالي و رشد و يادگيري موقعيت مناسبي دارد ولي از نظر خانواده، عشق، تفريح و ديگر موارد شرايط مناسبي ندارد پس خوب نچرخيدن چرخ زندگيش و نداشتن آرامش آن محتمل به نظر مي رسد.

  براي بررسي هر يک از موارد مي توانيد از سولات زير کمک بگيريد:

  کار و درآمد مالي

  درآمد ساليانه شما چقدر است؟ کجا زندگي مي کنيد؟ چقدر پول نقد داريد؟ دارايي شما چقدر است؟ اگر بخواهيد به سطح مالي زندگي خود نمره دهيد از 10 چه نمره اي مي دهيد؟ آيا از شغل خود راضي هستيد؟ درآمد تان خوب است؟ چقدر جاي رشد و ترقّي در شغل شما وجود دارد؟ همکاران و مشتريان شما چه کساني هستند؟

  سلامتي

  آيا به بيماري مبتلا هستيد؟ ورزش مي کنيد؟ احساس مي کنيد چقدر زنده مي مانيد؟ بدنتان را هر چند وقت چک مي کنيد؟ روزانه غذاي خوب و ميزان آب مناسب مصرف مي کنيد؟

  خانواده

  آيا مي توانيد به خانواده خود تکيه کنيد؟ چند ساعت از روز را با خانواده مي گذرانيد؟ آيا با آنها خود به تفريح مي رويد؟ براي در کنار آنها بودن مشتاقيد؟ آيا به خانواده خود افتخار مي کنيد؟

  عشق و ازدواج

  از ازدواج خود راضي هستيد؟ در زندگي مشترک چقدر احساس يکنواختي مي کنيد؟ آيا ازدواج را به عنوان نقطه درخشان و آرامش بخش در زندگي مي دانيد؟ آيا کسي را داريد تا به او عشق بورزيد؟ آيا کسي عاشق شماست؟

  يادگيري و رشد

  آيا هميشه در حال يادگيري هستيد؟ به طور متوسط در ماه چه تعداد کتاب مي خوانيد؟ آيا به جاي خواندن کتاب زياد تلويزيون مي بينيد؟ (تحقيق ها نشان مي دهد که مردم به صورت متوسط روزي 6 ساعت تلويزيون مي بينند يعني چيزي حدود يک چهارم عمرشان) آيا در زمينه علم کاري خود به روز هستيد؟ آيا در حال يادگيري زبان جديد هستيد؟

  معنويت

  چه قدر حضور خدا را در زندگي خود حس مي کنيد؟ چقدر به ديگران کمک مي کنيد ؟ آيا انسان دوستيد؟ آيا همدرد ديگرانيد؟

  دوستان

  چه تعداد دوست صميمي داريد؟ آيا در مواقع غم دوستاني داريد؟ دوستان شما چه کساني هستند؟ آيا در داشتن دوست تنهاييد؟ چقدر از با دوستانتان بودن لذت مي بريد؟

  تفريح و سرگرمي

  چه ميزان از وقتتان را به عنوان وقت آزاد و سرگرمي اختصاص مي دهيد؟ تعطيلات را چگونه مي گذرانيد؟ به کجاها سفر کرده ايد؟ براي اينکه سرگرم و شاد باشيد چه کارهايي مي کنيد؟

  نکاتي در ارتباط با چرخ زندگي که گفتن آن لازم مي باشد:

  1. متناسب بودن قسمت هاي مختلف چرخ زندگي به اندازه کامل بودن هر قسمت اهميت دارد، به بيان بهتر تناسب رشد بين قسمت هاي مختلف زندگي هر فرد باعث زندگي نرمال تر آن مي شود.

  2. در بررسي هر قسمت مي توان به موارد ميزان امنيت، رضايتمندي، ميزان انرژي دريافتي، موفقّيت و شکست ها و از اين قبيل توجه داشت.

  3. مي توان برنامه ريزي زندگي را (کوتاه مدت يا بلند مدت) بر اساس چرخ زندگي انجام داد.

  4. گاهي مي توان براي مدتي معّين روي قسمتي خاص از زندگي متمرکز شد. مثلا اگر قرار است براي آزمون خاصي آماده شويد بهتر است براي قسمت يادگيري و رشد وقت بيشتري را بگذاريد.

  5. ميزان سوالاتي که براي يک قسمت از زندگي به کار مي رود کاملاً به موقعيت اجتماعي، فرهنگي، خانوادگي و... بستگي دارد مثلا ممکن است براي افراد با درآمد مالي مختلف، نمره 8 معناهاي کاملاً متفاوتي داشته باشد يعني فردي با درآمد 600 هزار تومان اين نمره را براي خود قائل شود ولي فرد ديگري با درآمد 6 ميليون تومان به خود نمره اي کمتر از اين را بدهد.

  • 1
   entry
  • 0
   comments
  • 578
   views

  Recent Entries

  336422_3JaoIl2z.jpg

  ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست

  به هوای سر کویش پر و بالی بزنم

  • 1
   entry
  • 0
   comments
  • 495
   views

  No blog entries yet

 9.  

   

  Jacob wholesale halloween costumes BarkerCorrection appended

  Not every landlord would Halloween Costumes Outlet accept a tenant who sells rubber dog poop. But despite his eccentric inventory ' or maybe because of it ' Aaro Froese, owner of costume and novelty retailer Gotcha!, is moving into the building at 819 E. Walnut St. where he got his start.

  "I've always had an affinity for that space because that's where I used to rent costumes out of when I was working for the Nostalgia Shop," Froese said.

  For uyiyigdsfdsg the past six years, he's been running Gotcha! out of the building at 27 N. Tenth St. That ended Tuesday, when he closed there and began moving into the building on Walnut, doubling the size of his store.

  The space most recently housed Peggy's Gifts, and before that it was the Nostalgia Shop, where Froese worked from 1989 to 1993 while he was in college. He was in charge of its costume inventory, which was brought out during Halloween. In 1996, he ended up buying out the costume collection and opening his own shop on Ninth Street. After moving to Tenth Street for a while, he's back where he started.

  "Nothing like taking your costumes for a walk around the block over the last 16 years," Froese said.

  He recently added to his collection by buying some of Arnie Fagan's weird stuff during longtime novelty-retailer Cool Stuff's recent closure sale. With Fagan ending his longtime proprietorship of that establishment, Froese sees opportunity.

  "With Cool Stuff closing down, Gotcha!'s always done novelties and jokes and specialty tricks," he said. "We figure this is a great time to expand."

  This page has been revised to reflect the following correction:

  SECOND THOUGHTS: Wednesday, May 23, 2012

  A Street Talk item Saturday gave the wrong former address for Gotcha! The costume store moved to 819 E. Walnut St. from 27 N. Tenth St.

  • 0
   entries
  • 0
   comments
  • 460
   views

  No blog entries yet

  • 2
   entries
  • 0
   comments
  • 430
   views

  Recent Entries

  ksgwyjy
  Latest Entry

  Megan Fox frolics on a bed in lacy lingerie and lingerie China models racy corsets for new advertising campaign

   

  MEGAN Fox has posed for her raunchiest photoshoot yet by stripping off to model sexy lingerie for the underwear company she helped save from bankruptcy.

  The Hollywood actress shed her clothes to shoot the raunchy pictures for Fredericks of Hollywood the brand she now co-owns.

  TNI Press9Megan Fox has posed for her sexiest shoot yet

  Megan, 30, who is a mum of three, looked sensational as she modelled black PVC and purple lace corsets.

  She was also seen flashing the flesh in a bright blue bra and lying on a bed in a pair of suspenders.

  The Transformers star has filmed the new advert for US lingerie brand Fredericks of Hollywood just months after she stepped in to buy a piece of the struggling company.

  Ellen von Unwerth / Frederick’s of Hollywood9Megan was seen reclining on a sun lounger on a mountain top

  Ellen von Unwerth / Frederick’s of Hollywood9Megan posed for pictures by a bright blue swimming pool

  TNI Press9She looked incredible in a purple lace corsetMegan Fox strips off in trailer for This Is 40

  Ellen von Unwerth / Frederick’s of Hollywood9The actress looked better than ever as she modelled the new bras

  Ellen von Unwerth / Frederick’s of Hollywood9Megan is mum to three young boysMost read in TV showbizLETS GO BACK AND F

  Love Island fans claim THIS is the moment Jess asked Mike to have SEX with herrear enderedBBC axes flop EastEnders boss leaving soap in crisis as bullied stars hit out and ratings collapseracecourse katieKatie Price brings the glamour at Royal Ascot in a slinky red dressGLAS-CON-FURYGlastonbury fans left fuming after being conned out hundreds of pounds for tickets they never receivedSECRET ROMPLove Islands Jess and Mike have sex together in hotel room just hours after leaving the show - behind Doms back‘IT’S LIKE A BASEBALL BAT’Love Island fans in hysterics as Chris shows the girls his enormous todger

  TNI Press9The actress embraced her raunchy side as she donned a black PVC corsetMegan Fox - The Tip in full

  The company was facing liquidation, but Megan, 30, is hoping to help revive the business as co-owner and creative director.

  She has been given the chance to help design her own saucy collections, and it is hoped her input will help bring the brand back from the brink.

  The actress previously opened up about decision to join the Frederick's of Hollywood.

  TNI Press9Megan looked foxy in the brands latest designs

  She told fashion Bible WWD.com: "I’ve been reluctant in the past to work with brands because there’s a lot of politics behind it and it’s a big deal to lend your name and image to something.

  "But by offering me ownership in the company and some creative say, it gives me an opportunity to be passionate about what I’m promoting."

  TNI Press9Cheeky Megan stripped off to model a bright blue bra

 10.  

  Some dresses had been cut with a curved shoulder is very plus size bodycon dress much which you ought to attempt to prevent as they forces you to appear to be downturn shouldered and shrink your torso. In the classic Moorea cut -- the unique style from the 1970's - towards the fitted stretch out silhouette from the Merise, we offer a vast quantity of men's go swimming shorts. When you are purchasing on the web see to that particular she is with you anytime when you are searching by approach to various websites that supply developer woman's clothing. There are numerous areas to search out the types you are searching for and a plethora of guidelines and tricks for finding the ideal swimsuit to suit your needs. There are many options such since thongs, g strings, one-piece beachwear as well as the speedo slacks for each people. Halter necklines serve the dual goal of added comfort and are also excellent for girls with small frames.

  Are you a surfer? In case you favor showing off an fishnet bodystockings one-piece swimsuit it is possible to attempt showing off 1 that has cut-outs. Reading more about developer swimwear, swimwear, bikini, spreading fashions in new jersey, Design Buzz, nj modeling firm, models in new jersey, firm staffing. Vegas modeling company is employing female versions in Las vegas to function throughout Worldwide CES. They might provide you with opinions on how to boost your submission package deal and your opportunities for modeling work. Even though it is wonderful to prepare the meals within a short volume of time, you don't require an extreme quantity of comfort which will run dry and burn off your food. You will discover completely different forms as well as sizes obtainable designed for above surface pools. You'll one of the best reviews from expert magazines along with web sites centered on the latest and many popular techno units from the market.

  Find a very good kinds sfgfsdgdsgffgsdge using an online site that models the swimwear you are curious about. A few of the the main factors concerning the prices of this treatment are provided beneath. Outfit pants for women are usually not just ensured designed for semi-formal wear, but often even end up being worn out since widespread casual-wear attire. Seem sophisticated all the time boosting yourself confidence and self really worth wearing outfit pants matches for girls or simply dress slacks for girls, generally speaking. Moreover with pants basically midi dresses. Black Venturing out Dresses The Coroner. Author: NatalieScott In the world of playthings for guys, it's going to be incredibly difficult to pick from the TitanMen Collections and Rascal Playthings. Publisher: Alfred Thomas Males's swimwear can be a type of clothing which can be worn by many people of the in a number of earlier than getting involved in water athletics activity. The system is relatively low price basically can be used as frequently as essential on any type of unwelcome locks.

  They give your workouts, fishnet bodystockings dietary guides, inspiration, help and steering every for a cheaper fee. This kind of garments have been positively extended and therefore capturing with the help of extented sleeves and also radiant colors. It will be possible to dress jeans simply by pairing these with a tee shirt that's more dressy and two pumps, however this is just acceptable in the event that you're thinking about carrying dark denims. Combined with a moving sequined dress replete using a follow, and obtainable in red, black, precious metal, or white-colored, you're specific to be a achievement. While selecting a right kind of underwear you need to always keep in mind that comfort and high quality may be the important thing stage for any brand. While the B razil type is constantly on the stay between the most noticed on the seaside in its indigenous nation, People have in fact taken to this style and started to make it in to something of our own, as well. Some thought-about the men's underwear style feminine and consider briefs or faustkämpfer brief under garments the best style.